G.V.G.V. Latzhose mit Nadelstreifenmuster - Schwarz